”Tillsammans skapar vi de bästa lösningarna”

 

”VA-huvudmännen och Vattenindustrin behöver varandra. När vi jobbar tillsammans och tar tillvara på varandras kompetens hittar vi de bästa lösningarna. Därför måste vår branschorganisation ta ett kliv fram och bli mer synlig och det tror jag blir lättare när vi har ett nytt namn.”

Jesper Hess på Grundfos AB lägger tyngd bakom orden. Som en av den nyaste medlemmarna i Vattenindustrins styrelse har han fortfarande kvar ett utifrånperspektiv. Han uppskattar organisationens tydliga syfte och mål och det strukturerade arbetet för att nå dit.

– ”Namnbytet signalerar att vi på ett tydligare sätt vill visa vilka vi är och vad vi gör. Vår ambition är att dela med oss av den samlade kunskap vi har”, säger Jesper.

Jesper förklarar hur viktigt det är att beställaren och utföraren får sitta vid samma bord för att hitta de bästa lösningarna för varje projekt. Han efterfrågar att få vara med och lösa problemen, inte bara ställas inför fullbordat faktum.

– ”Många av industriföretagen är verksamma både inom och utom landet och arbetar med de mest skiftande problemställningar och under besvärliga förhållanden. Vi har ofta produkter och lösningar som VA-huvudmannen inte känner till. Det vill vi få möjlighet att berätta.”

Fler medlemmar
Vattenindustrins nästa utmaning är att engagera ännu fler företag för att bli en tydligare avsändare. I det sammanhanget handlar det både om företag inom branschen som ännu inte är medlemmar, men också tydliggöra och stärka samarbetet med andra branschföreningar som har koppling till vatten och avlopp. Jesper Hess skickar bland annat frågan till entreprenörerna, som många gånger får ett helhetsuppdrag från kommunerna.

– ”Idag har många kommuner slimmade organisationer. Det leder till att VA-chefen lägger ut hela ansvaret till en entreprenör, som i sin tur måste skaffa produktkunskap. De kan ha mycket att vinna på ett medlemskap i Vattenindustrin”, berättar Jesper.

Nya lösningar
Flera kommuner har idag stor bostadsbrist med högt tryck på nybyggnation. Många gånger löser man frågorna med vatten och avlopp på samma sätt som man alltid gjort, konstaterar Jesper. Trots att det finns mycket ny teknik och många nya lösningar.

– ”Min förhoppning är att Vattenindustrin kan ta större plats i framtiden och bli en tydlig samtalspart när det gäller problemlösning. Att även politiker och samhällsplanerare, på alla nivåer, ska efterfråga vår kompetens och se oss som en naturlig resurs. Tillsammans kan vi garantera att alla få rent och friskt vatten även i framtiden”, avslutar han.