Inom vattenindustrin betonas dialog och samarbete som avgörande faktorer för att öka projektgenomförandegraden.

Investeringsprocessen vid såväl nyinvesteringar som upprustning eller inköp av varor och tjänster inom VA är komplex. Denna process innefattar många komponenter, från behovsanalys och upphandling till avtalsskrivning, driftsättning och uppföljning. Det är av yttersta vikt att övervinna de hinder som kan hämma projektens genomförande. Inom vattenindustrin betonas dialog och samarbete som avgörande faktorer för att öka projektgenomförandegraden.

Vattenindustrins fokusgrupp för projektgenomförande- och upphandlingsfrågor arbetar med det för Vattenindustrin långsiktiga målet att förbättra affärsprocesser. Genom att säkerställa kunskap om och användandet av rätt upphandlingsmetod och avtal kan onödiga kostnader för parterna minskas. Vidare medför rätt upphandlingsmetod och val av avtal att risker bärs av den som har bäst möjlighet att eliminera risken och därmed minskar onödiga riskpremier och fördröjda upphandlingsprocesser.

En annan viktig fråga är att höja projektgenomförandegraden och samla in fakta, analysera och dra slutsatser kring genomförandegraden av budgeterade projekt. Bakgrunden är att endast 68% av budgeterade medel investeras (se Svenskt Vattens rapport Planering och genomförande av VA-investeringar – en branschövergripande analys). Slutsatserna från analysen ska användas för att belysa effekterna som en låg genomförandegrad medför och resultera i förslag på åtgärder för att öka genomförandegraden.

Inom området projektgenomförande & upphandling vill Vattenindustrin följande:

  • Riskpremier höjer den totala investeringskostnaden – vi tar gärna dialogen angående vad som driver kostnader.
  • Klimatneutral VA omfattar både investeringar och förvaltning – vi är redo att aktivt medverka för att uppnå målen.
  • Vattenindustrin bidrar till kontrakt som främjar ett gynnsamt affärsklimat och maximerar värdet för slutkunden.
Webbinarium VA-kunskap
porträtt

"Vattenindustrin verkar för upphandlingar som minskar antalet överprövningar samt förbättrar genomförandefasen för samtliga parter. Vi vill bidra till att säkra vattentillgången för en stark och trygg samhällsutveckling."

Björn Storgärd, WSP, & ordförande
Fokus Projektgenomförande & Upphandling

Mer inom projektgenomförande & upphandling

Uphandling Användare2

Guidelines
& dokument
att ladda ner

Vattenindustrins fokusgrupp för upphandlingsfrågor har tagit fram guidelines och stöd som underlättar vid upphandling inom VA-branschen. Syftet är att förbättra marknaden utan att försämra konkurrensen.

linus-nylund-Q5QspluNZmM-unsplash

Utmaningar i
offentliga upphandlingar
inom VA

Vattenindustrins medlemsföretag har under en längre tid sett återkommande utmaningar inom offentlig upphandling. Efter en kartläggning följer vi upp de problem som identifierats i en artikelserie.

cytonn-photography-GJao3ZTX9gU-unsplash-2

Rätt avtalsform
underlättar
upphandlingsarbetet

Rätt avtalsform underlättar upphandlingsarbetet. I en lättöverskådlig tabell ser du en jämförelse mellan de olika standardavtal som kan användas för VA-projekt. Vi hjälper dig hitta rätt!

Anmäl dig här
för att få uppdateringar

Vill du få veta när Vattenindustrins stöddokument vid upphandling av uppdateras?


Vill du också engagera dig i
i arbetet med upphandlingsfrågor?

Fokus Projektgenomförande & Upphandling består av medlemsföretag i Vattenindustrin och stöttar branschen i sin upphandlingsverksamhet samt sprider kunskap om upphandling och övriga frågor inom detta område.