Få tips och stöd vid upphandling av VA-projekt

Vattenindustrins grupp Fokus Upphandling har sammanställt en överblick över de olika standardavtal som kan användas för VA-projekt. De har även tagit fram upphandlingstips för produkter, konsulter och entreprenader. Gruppen Fokus Kemikalie har tagit fram rekommendationer för upphandling av kemikalier.

Rätt avtalsform underlättar upphandlingsarbetet.

I tabellen nedan får du en överblick över de olika standardavtal som kan användas för VA-projekt. Syftet med tabellen är att underlätta både upphandling och genomförande av VA-projekt. Vi hjälper dig hitta rätt!

Standardavtal minskar risken för feltolkningar
Standardiserade villkor innebär att risken för feltolkningar minskar, underlättar arbetet för parterna och ger sänkta kostnader. Tänk på att avsteg från ett standardavtal kan komplicera upphandlingen i onödan. Detsamma gäller om du blandar standardavtal.

Vilket är huvudsyftet med projektet?
Vid val av avtal rekommenderar vi att du ställer dig frågan: ”Vilket är huvudsyftet med projektet?”. Tillsammans med nedanstående tabell kan det underlätta valet. Vi ser även partnering som en möjlig samverkansform. Sammanställningen utgår från de leveransavtal som tillämpas i branschen.

Välj rätt avtalsform för rätt projekt

Vattenindustrin har sammanställt nedanstående tabell för att ge överblick över de olika standardavtal som kan användas för VA-projekt. Syftet med tabellen är att underlätta både upphandling och genomförande av VA-projekt.

Standardiserade villkor syftar till att minska risken för feltolkningar samt arbetsbördan för parterna och därmed kostnaderna. Tänk på att avsteg från ett standardavtal kan komplicera upphandlingen i onödan. Detsamma gäller om du blandar standardavtal.

Vattenindustrin rekommenderar att vid val av avtal ställa sig frågan ”Vilket är huvudsyftet med projektet?”. Svaret, tillsammans med nedanstående tabell kan underlätta valet. Vattenindustrin ser även partnering som en möjlig samverkansform.

Standardavtal Ursprungligen upprättat för: Konstruktionsansvar Process-/funktionsansvar Notera att:
ABT 06 Byggnadsprojekt Totalentreprenör Totalentreprenör Alla parter har ansvar för lämnade uppgifter och lösningar. Avsaknad av prestandaprovning. Inte utformad för en processanläggning. Normalt kallad totalentreprenad.
AB 04 Byggnadsprojekt Beställare Konsult Processansvar enligt ABK09, gäller främst vårdslöshet. Observera en garantitid på 2 år för valda material och varor. Normalt kallad utförandeentreprenad.
ABA 99 Processanläggning Totalentreprenör Totalentreprenör Lämpad för processanläggningar. Observera en garantitid på 2 år för arbetspresentation och material. Normalt kallad funktionsentreprenad.
ABK 09 Konsulttjänster Konsult Konsult Processansvar gäller främst vårdslöshet.
ABM 07 Leverans av varor Leverantör Leverantör På förhand givna förutsättningar gäller för funktionen av varan. Observera att garantitid är 5 år från godkänd slutbesiktning.
ALOS 05 Leverans av varor till offentlig sektor Leverantör Leverantör På förhand givna förutsättningar gäller för funktionen av produkten. Observera att garantitid är 1 år efter leverans.
NL 17 Leverans av produkter Leverantör Leverantör På förhand givna förutsättningar gäller för funktionen av produkten samt för utförandet av dess montage. Observera att garantitid är 1 år efter leverans.
NLM 19 Leverans och montage av produkter Leverantör Leverantör På förhand givna förutsättningar gäller för funktionen av produkten samt för utförandet av dess montage. Observera att garantitid är 1 år efter leverans.
Tabell 1. Sammanställning av standardavtal

Lämplig entreprenadform utifrån projekttyp och beställarens vilja till ansvar och risktagande sammanfattas i tabellen nedan. Tabellen kommer från SVU-rapporten 2019-23 där Vattenindustrin är medförfattare, läs rapporten i sin helhet här.

Standardavtal Ursprungligen
upprättat för
Ansvar för
konstruktion
Ansvar för
process/funktion
Resursbehov
hos beställaren
Fördelar Nackdelar
ABT 06 Byggnadsprojekt Totalentreprenör Totalentreprenör Generellt låg + Fast pris
+ Tydlig ansvarsfördelning
- Anpassad för mark-/byggleverans
- Begränsad/ingen påverkan på utformning
- Risk för tilläggskostnader
AB 04 Byggnadsprojekt Beställare Konsult/beställare Medel till Högt + Investeringskalkyl framtagen
+ Kontroll över kostnader och utformning
+ Lägre extern kostnad vid nyttjande av egna resurser
- Teknisk lösning redan vald
- Beställaren har "allt" ansvar, inklusive samordning
- Risk för tilläggskostnader vid brist i konsultens/beställarens dokumentation
ABA 99 Processanläggning Totalentreprenör Totalentreprenör Lågt till medel + Fast pris
+ Tydlig ansvarsfördelning (t.ex. mark/bygg enligt ABT06)
+ Fokus på process
- Erfarenhet om processprestanda krävs
- Begränsad/ingen påverkan på utformning
- Risk för tilläggskostnader
Tabell 2. Sammanställning av entreprenadformerna ABT 06, AB 04 och ABA 99

Upphandlingsmyndigheten svarar gärna på generella frågor om upphandling, se Frågeportalen på deras hemsida. Metoder som Förhandlat Förfarande eller Konkurrenspräglad Dialog underlättar för såväl beställaren som för leverantören och projektet. Du kan även läsa mer om Förhandlat förfarande med föregående annonsering här och om Konkurrenspräglad dialog här. Konkurrensverket tar emot tips om generella upphandlingsproblem samt om otillåtna direktupphandlingar eller andra allvarliga överträdelser av upphandlingslagstiftningen.

Bli en del av Vattenindustrin

Arbetar du också med försörjning av vårt viktigaste livsmedel? Som medlem
i Vattenindustrin har du möjlighet att påverka framtiden inom en av de
viktigaste branscherna för ett långsiktigt hållbart Sverige. Ta chansen!