Samlad kompetens för framtidens vatten

Vattenindustrin är branschorganisationen för konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vattenbehandling. Vi arbetar för att skapa resilienta och långsiktiga lösningar där medlemmarna bidrar med innovation och kompetens för hållbara lösningar i ett gott affärsklimat.

Som branschorganisation tydliggör vi medlemsföretagens bidrag till att säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning. Det gör vi genom att:

Verka för ett gott affärsklimat i VA-branschen
Vattenindustrin jobbar för att aktörerna i VA-branschen tillsammans ska hitta de bästa lösningarna på de utmaningar som vårt samhälle står inför, såsom klimatförändringar, ökad urbanisering kontra avfolkningsbygder, kapacitetsbrister och behov av ny teknik för att möta nya krav. För Vattenindustrins medlemmar är det viktigt att leverera lösningar med fokus på kvalitet och med ett långsiktigt perspektiv.

Vara en kunnig företrädare för medlemmarnas intressen
Vattenindustrins medlemsföretag står för mångårig erfarenhet, stor expertis och teknik i framkant. Vi agerar för branschens gemensamma intressen gentemot lagstiftare, myndigheter, VA-huvudmännen samt andra aktörer och organisationer – med stärkt konkurrenskraft för våra medlemmar och för branschen som helhet som det övergripande målet.

Vara en kraftfull mötesplats för medlemsföretagen
Inom Vattenindustrin möts medlemsföretagen som kollegor för kunskapsutbyte, inspiration och samarbeten. Vattenindustrins medlemsföretag får kontinuerlig information, nyheter och exklusiva inbjudningar till branschens viktiga händelser.

Verksamheten har sin bas och kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper AB.

Bli en del av Vattenindustrin

Arbetar du också med försörjning av vårt viktigaste livsmedel? Som medlem
i Vattenindustrin har du möjlighet att påverka framtiden inom en av de
viktigaste branscherna för ett långsiktigt hållbart Sverige. Ta chansen!

Kontakt

Generalsekreterare

Branschkoordinator

Vattenindustrins kansli

Louise-Jansson

”Jag är stolt över att varje dag bidra till
förbättringar av vårt viktigaste livsmedel
– vatten.”

Louise Jarlerud – Processingenjör inom dricksvatten på Purac AB

Citattecken

VA-huvudmännen och Vattenindustrin behöver varandra. När vi jobbar tillsammans och tar tillvara på varandras kompetens hittar vi de bästa lösningarna.

Jesper Hess, Grundfos AB