Varim blir Vattenindustrin – med uppdrag att påverka

 

  • Att få 100 medlemmar – minst – med muskler att samla VA-branschen
  • Att bidra till öka förståelsen mellan beställare och utförare för att därigenom höja kapacitet och effektivitet
  • Att bidra till kunskapsspridning och underlätta arbetet för alla parter, bland annat genom att skapa en intressant hemsida med lärorika webbinarier som lockar besökare från olika branscher

När Anette Seger, ordförande i Vattenindustrin, sammanfattar vilka ambitioner som finns förknippade med namnbytet blir rösten glad och ivrig.

– ”Vi står inför historiskt stora investeringsbehov i VA-Sverige och branschen behöver ett tydligare och bättre samarbete för att resurserna ska räcka till. Alla vet att bristen på kompetens, det vill säga antal aktiva personer i branschen, är ett stort problem. Det bidrar redan idag till att budgeterade medel inte hinner investeras, trots att behoven finns”, säger hon.

Samtidigt går många utförande bolag i branschen på knäna eftersom kraven vid upphandling är försedda med stora risker. Branschen som helhet har varken tid eller pengar att slösa bort på dåliga upphandlingar eller kortsiktiga lösningar. Varje överklagad upphandling är slöseri med resurser och många gånger beror det på ren okunskap, förklarar Anette.

En av Vattenindustrins prioriterade uppgifter är därför att råda bot på okunskapen och öka förståelsen mellan beställare och utförare. På så sätt kan branschen bidra till mer hållbara och resilienta lösningar och investeringar.

Kunskap är det nyckelord som Anette gärna återvänder till. Vattenindustrin ska vara den naturliga platsen för kunskapsinhämtning.

– ”Genom namnbytet vill vi förtydliga vilka vi är och vad vi står för. Det finns ett stort behov av en stark branschorganisation och det ska bli lättare att hitta oss. Vi siktar på att bygga upp en kunskapsbank på vår nya hemsida, där kunder ska kunna hitta webbinarier och papers från våra medlemmar, med goda exempel på lösningar. På så vis kan vi bidra med ökad kunskapsspridning av nya rön i branschen”.

Generellt måste branschen höja kunskapen om olika avtalstyper och vilka risker och möjligheter avtalsformerna ger. Här kan Vattenindustrin spela en viktig roll. Föreningen måste också höja kompetensen bland de egna medlemmarna så de känner till hur olika EU direktiv styr kundernas vardag och investeringsbehov. När Vattenindustrin når dit kan de agera som den expertgrupp branschen behöver, både som remissinstans för olika politiska förslag och i dialog med VA-huvudmännen, media och andra intressenter.

Nya arbetssätt
I takt med digitaliseringen kommer arbetssätt, processer och rutiner, dvs hur man planerar, prioriterar och genomför både drift och investeringsprojekt att förändras i grunden. Denna förändringsresa har påskyndats av pandemin. Här kommer Vattenindustrins medlemmar att ha en betydande roll.

– ”Vi har redan startat en arbetsgrupp med yngre medlemmar, unga ingenjörer med intresse för hållbarhet och resiliens, samt insikt i kraften och möjligheterna med digitalisering, AI och maskininlärning”, säger Anette.

Måste bli fler
Klimatförändringar, urbanisering, utflyttning från staden, nya lagar, kompetensbrist, behov av digitalisering och automatisering; listan som ställer krav på branschen kan bli lång. Anette betonar att det måste vara fler leverantörer inom VA-branschen som arbetar tillsammans för att lösa frågorna. Därför är tillväxt ett viktigt ord.

– ”För att kunna attrahera fler medlemmar måste vi vara tydliga med vårt uppdrag så att alla inser nyttan med organisationen. Som företag är det i princip omöjligt att påverka branschen, men som branschorganisation kan vi samarbeta i viktiga frågor och bidra till ett bättre VA-Sverige, både för våra medlemmar men ytterst för våra kunders kunder.”

Kommersiell kraft
– ”När vi blir fler medlemmar kommer vi att skapa ett eget manöverutrymme. Då kan vi agera som en drivande kommersiell kraft, vilket idag saknas i branschen. Och med kommersiella krafter kommer också en vilja och förmåga att investera i utveckling för hållbara lösningar tillsammans med våra kunder. Redan idag bidrar våra medlemmar i olika teknikutvecklingsprojekt, men jag tror att det finns en växel till. Titta på hur man t.ex. i Danmark samarbetar på alla nivåer för export av danska vattenprodukter och tjänster”, förklarar Anette.

I dagsläget arbetar styrelsen och arbetsgrupperna ideellt, därtill finns ett kansli på deltid som stöttar upp. Vattenindustrin gör framsteg, men det går för långsamt i förhållande till utmaningarna. Med fler medlemmar skulle organisationen kunna investera i tid och mer av det medlemmarna efterfrågar, allt från kontakter med högskolor till att hålla en utvecklande och uppdaterad hemsida till att säkerställa engagemang för branschen viktiga frågeställningar.

– ”När vi är 100 medlemmar har vi tillräckligt god ekonomi föra att klara av de här uppgifterna. Nu är vår största utmaning att kraftsamla för att växa och nå dit”, avslutar Anette Seger.