Under en längre tid har Vattenindustrins medlemsföretag observerat återkommande hinder i samband med offentlig upphandling inom VA-sektorn. I en serie artiklar diskuterar vi dessa utmaningar och presenterar förslag på lösningar. I denna tredje artikel tar vi upp möjliga avtalsformer och hur du väljer rätt avtal till din upphandling.

De dominerande avtalsformerna inom VA-sektorn idag är ABT 06 och AB 04 för totalentreprenader och utförandeentreprenader. Den grundläggande utmaningen med dessa avtalsformer är att både ABT 06 och AB 04 inte är anpassade för leveranser av maskin- och processutrustning med montage, utan utformade för byggverksamhet i mer vidsträckt bemärkelse. För att undvika inneboende oklarheter när avtalen ska översättas till en annan typ av leverans är det en fördel att skilja på byggnadsentreprenader och funktionsentreprenader med tydligt maskin- och processinnehåll.

Ytterligare en avtalsform är ABA 99 som är avsett för leveranser av industriella anläggningar. I praktiken har det ofta använts vid leverans av energiproduktionsanläggningar och kan med fördel nyttjas vid leverans av vattenreningsanläggningar. Avtalet ger såväl Beställare som Leverantör ökad tydlighet gällande provdrift, övertagande och särskilt vid prestandaprov.

Vid en jämförelse av avtalen beträffande kontroller och provningar ser vi att kontroll i ABT respektive AB (kapitel 7, Besiktning) regleras genom förbesiktning, slutbesiktning och sedan avslutande garantibesiktning, medan det i ABA (kapitel 10-15) finns en möjlighet att specificera krav på egenkontroll, intrimning, slutkontroll, provdrift och prestandaprov mer ingående.

Utvärdering av prestanda

Vattenindustrins rekommendation är att avtal som omfattar någon typ av funktion alltid borde ha krav på utvärdering av prestanda inskrivet. Särskilt viktigt blir detta vid en totalentreprenad där det inte finns samma kontroll över projekteringen som vid en utförandeentreprenad.

Tabell: Jämförelse av ABT/AB – ABA gällande kontroller och provningar.

ABT/AB ABA
Egenkontroll Egenkontroll (Provning och Kontroll)
Förbesiktning
Intrimning
Slutbesiktning Slutkontroll
Provdrift
Övertagande
Prestandaprov
Garantibesiktning
Tabellen kommer från Effektiv luftning – Design, drift, underhåll och upphandling av luftningsutrustning för kommunala avloppsreningsverk, SVU Rapport Nr 2019-23 där Vattenindustrin (dåvarande Varim) var delfinansiär.

 

När prestandakrav eller funktionskrav specificeras är det viktigt att kraven är objektivt mätbara. Önskar du en fördjupning finns ett bra och genomarbetat exempel på tillvägagångssätt för kontroll och provning med prestandatest som har gjorts för luftningsutrustning på kommunala avloppsreningsverk i SVU-rapport nr 2019-23, Effektiv luftning, utgiven av Svenskt Vatten Utveckling, där Vattenindustrin varit delfinansiär och medlem i projektgruppen.

Vikten av ett välformulerat förfrågningsunderlag

Vattenindustrin anser vidare att väl utformade förfrågningsunderlag är en mycket viktig del i att hjälpa Sverige klara investeringsbehovet. VA-branschen står inför ett mycket stort investeringsbehov under de kommande åren och förutsättningarna för lyckade projekt sätts bäst med rätt förutsättningar. Det är viktigt att Beställare med teknikkonsulter som ofta utformar förfrågningsunderlaget, och Leverantörer kan öka sin förståelse för varandras situation när det gäller villkor och krav. Den gemensamma ambitionen är den samma, att säkerställa hållbara och kostnadseffektiva processer vid offentliga upphandlingar, vilket nås bäst med ett slutresultat där båda parter ser underlaget som balanserat.

Rätt avtal till rätt upphandling

Vattenindustrin har sammanställt en överblick av de olika standardavtal som kan användas för VA-projekt. Syftet med tabellen är att underlätta vid valet av avtalsform för en upphandling och därmed bidra till att höja genomförandegraden av VA-projekt.

Tabell: Sammanställning av standardavtal.

 

Andra beprövade & fungerande metoder

Vattenindustrins fokusgrupp för Projektgenomförande & Upphandling rekommenderar även andra metoder, såsom Förhandlat Förfarande med föregående annonsering. Metoden medger att den upphandlande myndigheten eller enheten bjuder in utvalda leverantörer att förhandla om förbättringar i deras anbud.

En annan rekommenderad metod är Konkurrenspräglad Dialog. Med denna metod kan leverantörer ansöka om, alternativt bli inbjudna till att delta i, upphandlingen under förutsättning att de uppfyller kraven att lämna anbud. Dialog underlättar för såväl beställaren som för leverantören och projektet.

Eliminera onödiga riskpremier för fler anbud

Genom att säkerställa att kunskap om och användandet av rätt entreprenadform samt tillhörande avtal används, kan onödiga kostnader för parterna minskas. Vidare medför rätt upphandlingsmetod och val av avtal att risker bärs av den som har bäst möjlighet att eliminera risken och därmed kan onödiga riskpremier och fördröjda upphandlingsprocesser minska. 

Artikeln är sammanställd av fokusgruppen för Projektgenomförande & Upphandling inom Vattenindustrin som arbetar med det för Vattenindustrin långsiktiga målet att skapa effektfullare affärsprocesser. Läs mer på Vattenindustrin.se/upphandling. Tidigare har artiklarna Inga inkomna anbud och Avbrutna upphandlingar publicerats i artikelserien om upphandling.

Gruppen arbetar för närvarande med en anpassad bilaga utifrån ABA 99 där funktionskrav kan integreras vid användandet av AB 04/ABT 06.

Om Vattenindustrin

Vattenindustrin grundades 1967 och är branschorganisationen för konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vattenbehandling. Vi arbetar för att skapa resilienta och långsiktiga lösningar där medlemmarna bidrar med innovation och kompetens för hållbara lösningar i ett gott affärsklimat. Som branschorganisation tydliggör vi medlemsföretagens bidrag till att säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning. Vattenindustrins kansli finns hos Teknikföretagens Branschgrupper.

Kontakt
Joachim Jämttjärn, Generalsekreterare
+46 8 782 08 41
kansliet@vattenindutrin.se