Foto: Shutterstock

För att främja innovation, tillväxt och hållbarhet tar Vattenindustrin initiativ till att stötta mikroföretag med värdefulla resurser. Ett relevant näringslivsnätverk kan vara avgörande för nya företag att snabbare kunna växa sig starka. Med ett anpassat medlemskap som inkluderar mentorstöd ska ökad diversifiering säkras för framtidens vatten.

Vattenindustrin har identifierat ett behov hos mindre och innovativa bolag inom VA-branschen att få tillgång till ett relevant näringslivsnätverk tidigare på sin utvecklingsresa. Med ökad tillgång till VA-marknaden och genom att underlätta samarbeten och partnerskap med etablerade aktörer kan mikroföretag snabbare växa. Vanligtvis uppstår möjligheten att investera i ett medlemskap när företag har avancerat bortom det stadium där de behöver det stöd som mentorskap av etablerade företag kan erbjuda. Samtidigt behöver VA-branschen omfamna nytänkande och nya initiativ.

– Ett medlemskap i Vattenindustrin innebär bland annat tillgång till ett viktigt nätverk och kompetensutbyte från en bredd av företag inom branschen. Genom tillgång till branscherfarenhet och kunskap om möjligheter kan vi stötta mikroföretag att undvika fallgropar och snabbare nå tillväxt, säger Joachim Jämttjärn, Generalsekreterare, Vattenindustrin.

Vattenindustrin anser att innovation är avgörande inom branschen av flera skäl. Klimatförändringarna påverkar vattentillgången och kvaliteten, och innovativa lösningar behövs för att anpassa sig efter dessa förändringar. Därtill är mycket av Sveriges vatteninfrastruktur föråldrad och behöver repareras eller bytas ut. Innovation kan bidra till att skapa mer motståndskraftiga och hållbara vattensystem, vilket minskar risken för vattenbrist, vattenföroreningar och andra vattenrelaterade katastrofer. Vattenindustrin kommer att uppmuntra mikroföretag att anta ett hållbarhetsperspektiv, vilket är avgörande för att säkerställa hållbara och resurseffektiva VA-system.

– Vatten är en cirkulär resurs och när befolkningen växer och efterfrågan ökar behövs innovativa lösningar för att hantera denna resurs mer effektivt. Innovation kan bidra till att minska nuvarande förluster av vatten, förbättra vattenkvaliteten och öka tillgången till rent vatten för fler. I ett förändrat världsläge och med en ökad digitalisering kommer även ett ökat behov av innovativa lösningar för fysisk och digital säkerhet, säger Joachim Jämttjärn vidare.

Det anpassade medlemskapet för mikroföretag erbjuds från och med verksamhetsåret 2024.

Fakta

  • Mikroföretag definieras, enligt EU, som företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars årsomsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro.
  • Vattenindustrins anpassade medlemskap för mikroföretag inom VA-branschen omfattar mentorskap, vägledning och kunskap om att navigera i branschen samt en möjlighet att utveckla strategiska partnerskap. Utöver mentorskapsprogrammet erbjuds möjlighet att presentera företaget, dess erbjudande och idé vid Vattenindustrins möten, FORUM och Mötesplats Vatten.
  • Investeringen för mikroföretag är hälften mot ordinarie kostnad för ett medlemskap under hela den tiden företaget klassas som mikroföretag enligt EU:s definition.

För mer information om Vattenindustrins initiativ och hur mikroföretag inom VA kan dra nytta av det, vänligen kontakta:
Joachim Jämttjärn, Generalsekreterare
08-782 08 41, kansliet@vattenindustrin.se