Investeringsskulden av infrastruktur för dricksvatten och avlopp (VA) fortsätter att växa enligt Svenskt Vattens nya investeringsrapport. Det går inte att vänta, vi måste agera nu. När Sverige nyinvesterar och uppdaterar VA-infrastrukturen måste det göras med ett framtidsperspektiv – det är hög tid att integrera krav på smart teknik och hållbara lösningar i upphandlingar för att accelerera klimatomställningen och bygga för framtiden. Vattenindustrins medlemmar är en del av lösningen.

Sverige har länge tagit rent vatten i kranen, dygnet runt, för givet. Detta tack vare omfattande investeringar under 50-70-talen som nu når sin tekniska livslängd på många håll. Enligt Svenskt Vattens Investeringsrapport 20231 bedöms Sveriges infrastruktur för dricksvatten och avlopp ha ett årligt investeringsbehov på 31 mdkr samtidigt som den årliga investeringstakten är ungefär 20 mdkr. Resultatet är en snabbt växande investeringsskuld med en sammanlagd ökning på 100 miljarder till 2040 sedan Svenskt Vattens senaste investeringsrapport (2020).

Inom Vattenindustrin finns expertisen, systemen och produkterna för att göra jobbet och vi förespråkar samverkan tidigare i planeringsprocessen för att kunna säkerställa rent vatten i kranen och jämlik tillgång i hela landet. VA-infrastrukturen bör moderniseras med innovativ teknik vilket tyvärr inte premieras på ett tillfredställande sätt vid upphandling. Detta trots att många lösningar som skulle bidra till klimatomställningen och en mer cirkulär ekonomi finns och kan appliceras redan idag.

Innovation för omställning

Svensk innovationskraft är fantastisk och det finns stor expertis hos konsult- och entreprenadföretag, produktleverantörer och på beställarsidan. Ny teknik möjliggör accelerationen av klimatomställningen genom att reducera energiförbrukning, rena vatten, minska exponering för skadliga ämnen, skala upp avfallshantering, återbruk och så vidare. Men de nya produkterna och tjänsterna behöver upphandlas, installeras och sättas i bruk för att kunna bidra till cirkularitet och klimatvinster.

Tidig dialog som standard vid upphandling

Offentlig upphandling kan vara ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål, så som ökad hållbarhet. Men allt för många upphandlingar snubblar på målsnöret2. Under en längre tid har Vattenindustrins medlemsföretag upplevt utmaningar med offentlig upphandling i VA-sektorn. Detta har kartlagts av våra fokusgrupper inom upphandling. Många upphandlingar tvingas avbrytas, vilket är kostsamt och leder till ytterligare förseningar. Genom att fortsätta arbetet med att tidig dialog som standard vid upphandlingar kan problematiken undvikas. Befintliga avtal och nya innovationer kan med fördel utvärderas redan under avtalstiden. Bättre samverkan i ett tidigt skede skapar en tryggare beställarsituation och ger bättre värde av investeringarna.

Generationsskifte och kompetensväxling

En annan kritisk faktor inom vatteninfrastruktur är kompetensförsörjning på både beställar- och leverantörssidan. En undersökning av kompetensbehov hos Vattenindustrins medlemsföretag3 visar att redan idag leder kompetensbrist till att företag hindras från att svara på anbud, expandera sin verksamhet eller utveckla sina produkter och tjänster.

Klimatomställningen i samhället ställer även krav på ny typ av kompetens, vilket företagen inom Vattenindustrin och vår bransch i stort, behöver trygga redan idag. Det handlar alltså både om att säkerställa kunskapsöverföring mellan generationer och samtidigt införa ny expertis inom digitalisering, som automation och cybersäkerhet.

Förslag på åtgärder:

  • Nationell samordning är nödvändigt för att kunna lösa investeringsskulden, möta klimatomställningen, hantera beredskapsfrågan och implementera nya EU-direktiv.
    En nationell förnyelseplan bör gynna smart teknik och hållbara lösningar.
  • Tidig dialog bör vara standard vid upphandlingar. Befintliga avtal och nya innovationer kan med fördel utvärderas redan under avtalstiden. Därefter bör tiden för frågor & svar nyttjas väl för att säkerställa att kännedom om den senaste tekniken och annan nödvändig expertis finns.
  • Upphandlingar bör formuleras så att smart teknik och hållbara lösningar Ett bedömningsmål i upphandlingar bör vara klimatbaserat. Det lönar sig för såväl ekonomin som samhället att upphandla hållbart.
  • Branschgemensamma satsningar mot grund- och högskolor för att profilera och öka statusen för arbeten inom vatteninfrastruktur behövs.

Vattenindustrin har skapat guidelines för att underlätta inköp inom VA-branschen och sträva mot ett effektivare inköpsklimat där inköpare kan upphandla det de behöver med god konkurrens och minskat antal överprövningar. Ta del av Till dig som upphandlar VA-verksamhet– så gör du och Så får du som användare de leveranser du behöver vid upphandling av VA-verksamhet.

Källor:

1 Svenskt Vattens Investeringsrapporten 2023: Investeringsbehov och framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp

2 Utmaningar i offentliga upphandlingar inom VA – del 1/ och Utmaningar i offentliga upphandlingar inom VA – del 2

3 Vattenindustrins kompetensenkät 2022