WSP Sverige AB

WSP har heltäckande kompetens och arbetar i alla skeden från övergripande utredningar till detaljtekniska kunskaper. Våra tjänster omfattar allt från idéskisser till genomförande, drifts- och underhållsfrågor, besiktningar, riskanalyser, utbildningar med mera. WSPs tjänster täcker in både offentlig och industriell sektor.

Strategiska VA-tjänster
För att nå en långsiktigt hållbar VA-försörjning behövs en strategisk och långsiktig planering på kommunal och regional nivå. WSP har stor erfarenhet av att leda och stödja framtagandet av strategiska planer för tjänstemän och beslutsfattare. För WSP handlar VA-planeringen om att tydliggöra alternativ och vägval utifrån behov, utvärdera konsekvenser av dessa vägval och säkerställa att kundens organisation har ett medvetet tankesätt som är anpassat för den framtid som väntar.

Dricksvatten
WSP har en bred kompetens inom vattenförsörjning som omfattar råvatten, dricksvattenberedning, distribution samt strategisk planering för framtida behov. I uppdragen ingår exempelvis förstudier, principförslag, projektering, upprättande av förfrågningsunderlag, HACCP, beredningsförsök samt driftoptimering.

Avloppsvatten
WSPs kompetens omfattar anläggningar upp till flera hundratusen anslutna personer samt också mindre anläggningar, exempelvis reningsverk av typen markbäddar, fällningsdammar och infiltrationsanläggningar. Förutom kommunalt avloppsvatten arbetar vi även med industriell processavloppsrening samt lakvattenrening. Uppdragen omfattar processtekniska utredningar, projektering, kalkylering och upphandling samt energieffektivisering, besiktningar, egenkontrollsystem, miljökonsekvensbeskrivningar och utbildningar.

WSP erbjuder även en rad tjänster relaterade till VA-ledningssystem. Läs mer på våra sidor om Vatteninfrastruktur.