Vattenresurs Sverige AB

Vattenresurs Sverige AB restaurerar sjöar som är övergödda på grund alltför stor tillförsel av fosfor från avlopp, gödsel och allmänt läckage från hushåll och tätorter. Företaget är ett dotterbolag till Feralco Nordic AB.

En övergödd sjö kan ta århundraden på sig att återställas på naturlig väg men med Vattenresurs metod, Ekobentik, binds fosforn permanent i bottensedimentet och ett ökat siktdjup i vattnet erhålls redan efter några dagar. Resultatet av en behandling är bestående och leder till en långsiktig återhämtning av fiskbestånd och frisk växtlighet.

Det unika med Vattenresurs teknik är att man tillsätter polyaluminiumklorid, samma produkt som används för dricksvattenrening, till sjöarnas bottensediment. Det är i bottensedimentet det mesta av fosforn finns och det är där som behandlingen gör störst nytta. Vattenresurs är det enda företaget i Sverige som gör detta och tekniken är patentskyddad.

Idag har Vattenresurs tre anställda för konstruktion och service av våra tre ”läggare”, de båtar som används för behandlingen, samt för marknadsföring. Därutöver säsongsanställs besättningar till läggarna under tiden maj-oktober.

Företaget har restaurerat sjöar och havsvikar sedan tidigt 1990-tal och hittills är över tjugo sjöar behandlade, alla med goda och bestående resultat.