Ramboll Sweden AB

Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Ramboll är en ledande samhällsrådgivare med 16 000 experter i 35 länder som designar framtidens städer och samhällen. Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge tillbaka till samhället. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar.

Ramboll Water är en internationell organisation med ett holistiskt arbetssätt kring en av världen viktigaste resurser: rent vatten. Ramboll Water Ramboll Water finns på 40 kontor runt om i världen med drygt 1000 experter och medarbetare, som arbetar med frågor kring vattenresurser, dricksvatten- och avloppsvattenrening inklusive slam och biogas, ledningsnät för vatten och avlopp, dagvattenfrågor samt klimatanpassningsfrågor. Hållbarhet finns i företagets DNA;

Rambolls ambition är att ligga i framkant när det gäller att bygga hållbara samhällen genom att bidra till agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsmål. I våra projekteringar eftersträvar vi energi- och resurseffektiva lösningar och minimering av koldioxidutsläpp för att hjälpa våra kunder uppnå sina hållbarhetsmål. Vi arbetar långsiktigt med digitalisering och innovation och har tillsammans med flera av våra kunder genomfört projekt där nyare tekniker implementeras i VA-Sverige inom t ex läkemedelsrening och kväverening. BIM och visualisering hjälper våra kunder i kommunikation och genomförande av komplexa projekt, stora som små.

Produkter och tjänster. Våra tjänsteområden innefattar avloppsvatten, dricksvatten, dagvattenfrågor och klimatanpassningsfrågor, slam och gas, lakvatten samt processvatten från industri. Vi utför projekt genom hela kedjan från idé och tidiga utredningar till färdig anläggning. Vi bistår även med upphandlingar, byggstöd och byggledning under byggfasen. Exempel på tjänster kopplade till resiliens och hållbarhet: LCA, Dricks- och grundvattenskydd, Blå/grön dagvattenhantering, Översvämningsutredningar, skyfallskartering och skyfallsåtgärder, Klimatanpassning och beredskapsplaner, Vattenplaner/lokala åtgärdsprogram.
https://se.ramboll.com/om-oss/foretagspresentation 
Läs mer om våra tjänster på ramboll.se