I det samtal om konsekvenserna av kriget i Ukraina som Vattenindustrin faciliterade i fredags (29 april) deltog utöver representanter från Vattenindustrin även Svenskt Vatten, flera VA-huvudmän, MSB, Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen och Föreningen Vatten.


Flera aspekter diskuterades under mötet som hölls digitalt via Teams, däribland kemikalieförsörjning, upphandlingsrisker, komponentbrist samt osäkra leverantörstider och berörde både drift i befintliga anläggningar och investeringsprojekt.

Inför mötet genomförde Vattenindustrin en enkätundersökning bland sina medlemmar om kostnadsutvecklingen, leveranstider och förändrade distributionskedjor. Här blev det tydligt att dialogen måste fortsätta då läget just nu är mycket svårt att sia om. Vattenindustrins medlemmar spår kostnadsökningar på mellan 10% och 30% de kommande 6 månaderna. I enkätundersökningen, som genomfördes under den senare halvan av april, tror över 50% av Vattenindustrins medlemsföretag att det osäkra läget håller i sig mellan 1–2 år, medan 30% tror att det kommer dröja 3–5 år innan vi ser en stabilisering. Vidare finns det risk att leveransprecisionen försämras. 30% av våra medlemmar tror denna kommer att bli sämre de kommande 6 månaderna, men de framhåller också att deras prognoser vad gäller både kostnader och leveranstider är mycket osäkra och därmed behöver revideras löpande.

Representanter från VA-huvudmännen betonade vikten av att arbeta både kort- och långsiktigt. Många investeringsprojekt pågår eller påbörjas inom kort. Andra projekt har pausats eller pågår under tillfälliga tillstånd. Behovet av att hitta hållbara samarbetssätt för framtiden och att fortsätta samtalet är därmed av största vikt. 

Av detta konstaterades att VA-branschen måste lära sig att leva i osäkrare tider med mindre tillgänglig information, vilket ställer större krav på transparens och tillit mellan marknadens parter. Detta underströks också av Vattenindustrins medlemsföretag. 

Vattenindustrin bjuder tillsammans med Svenskt Vatten och på uppmaning av partnerna som deltog i dialogmötet in till ett nytt möte för att fortsätta dialogen den 3 juni 2022.