Här är en länk till Teknikföretagens hemsida där du kan teckna dig för Standardavtal online.

Det är viktigt att välja rätt avtal beroende på vilken typ av produkt eller tjänst och vilken marknad som affären avser. Här beskrivs lite mer om Standardavtalen NL 09, NLM10, NLM 10 Kontrakt, NLT 09 och ABA99.

NL 09 – Allmänna leveransbestämmelser för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.
NL 09 är det mest använda standardavtalet inom teknikindustrin i Sverige och övriga Norden. Det är i första hand, men inte uteslutande, tänkt för leveranser av produkter som tagits fram eller anpassats efter köparens behov.

NLM 10 – Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.
Bestämmelsen är förenklat uttryckt avsedd för avtal om medelstora leveranser av maskiner och maskinanläggningar där leverantören ansvarar för installation och övertagandeprov. Det är den vanligaste leveransbestämmelsen i Norden vid sådana leveranser. NLM 10 behandlar även parternas rättigheter och skyldigheter med avseende på programvara som ingår i anläggningen.

NLM 10 Kontrakt
Som hjälp vid utformningen av avtal enligt NLM 10 finns ett kontraktsformulär. Kontraktet behandlar sådant som bör beaktas, bland annat anläggningens omfattning, montageplats, ritningar och arbetsförhållanden.

NLT 09 – Nordiska tilläggsbestämmelser för mindre omfattande montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning vid leveranser inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.
Bestämmelsen är ett ändrings- och tilläggsvillkor till NL 09 avsett att användas vid mindre montage och/eller idrifttagning av den levererade utrustningen. NLT 09 passar vid leverenser där NL 09 är otillräckligt och NLM 10 är alltför omfattande. Ett typexempel är en leverans av en fristående maskin varvid leverantören utför anslutningar, intrimning och igångkörning.

ABA 99 – Allmänna bestämmelser för leverans av industriella anläggningar.
ABA 99 är inte endast ett standardavtal utan ett helt kontraktspaket med formulär och bilagor avsett för leveranser av industriella anläggningar. Användningsområdet är inte begränsat till producerande anläggningar i snäv bemärkelse utan kan t.ex. nyttjas vid leveranser av en vattenreningsanläggning. I praktiken har det ofta använts vid leveranser av energiproduktionsanläggningar. ABA 99 är i första hand avsett för leveranser inom eller till Sverige