Högsta Domstolen gav i torsdags 14/6 ett besked som lägger större juridiskt ansvar för vattnets kvalitet på dem som levererar dricksvatten. Ärendet gäller Ronneby kommun, där det kommunala vattenverket stämts av invånare som fick sitt kranvatten förorenat av kemikalier från brandsläckarskum.

Ronneby kommuns vattentäkt i Kallinge förorenades av brandsläckarskum från en övningsplats på flygflottiljen, F 17, strax intill. Omkring 5 000 Ronneby- och Kallingebor fick sitt kranvatten förorenat av höga halter av den mycket långlivade och giftiga kemikalien PFAS, innan det upptäcktes i slutet av 2013.

Omkring 170 av de drabbade personerna har via PFAS-föreningen stämt Ronneby Miljöteknik, det kommunala vattenverket. Högsta domstolen har inte avgjort själva ärendet utan vilket lagrum som ska gälla, och det är centralt i ansvarsfrågan.

Högsta Domstolen gick på PFAS-föreningens linje, att dricksvatten är en produkt som vattenverket levererat. Därmed är ansvarsreglerna strängare för kommunens del. Advokat Göran Starkebo är ombud för de drabbade:

– Nu har HD fastslagit att kommunalt dricksvatten omfattas av produktansvarslagen. Det i sin tur innebär att ett kommunalt bolag som levererar förgiftat vatten har strikt skadeståndsansvar.

Vad betyder det?

– En mycket förenklad bevisbörda för de utsatta. Vi behöver inte visa att det kommunala bolaget som levererat vatten varit skadeståndsgrundande vårdslöst. Det föreligger strikt ansvar.

Ronneby Miljöteknik ville att ärendet skulle avgöras enligt lagen om allmänna vattentjänster, då måste det bevisas att vattenverket varit vårdslöst.

Högsta domstolens utslag är det första i sitt slag och kan få stor betydelse för andra som fått dricksvatten med dålig kvalitet. Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten kan det leda till högre VA-taxor på många orter där vattenverken måste stärka skyddet och kontrollen av dricksvattnet.

För PFAS-föreningen i Kallinge väntar förhandlingar i Blekinge tingsrätt om skadeståndsfrågan. PFAS-föreningens ordförande Herman Afzelius skulle gärna se en förlikning med kommunen:

– För oss är det såklart ett mycket glädjande besked. Nu känner man hopp för svensk lagstiftning, för det kan ju orimligt vara okej att förgifta ett helt samhälle och komma undan ansvar. Nu hoppas vi innerligt att Ronneby Miljöteknik är villiga ta en dialog med oss drabbade utanför domstolen.

Läs HD: Vattenverk har skadestånds­ansvar om vattnet har brister här